مدیریت موفق یک سازمان بدون بهره مندی از یک سیستم حسابداری کارآمد، اثربخش و آگاه امکان پذیر نیست. چنین سیستمی نه تنها به عنوان بازوی تصمیم گیری مدیریتی عمل می کند، بلکه مدیران را در ایفای مسئولیت مباشرت و گزارشگری درخصوص منابع در اختیار یاری می رساند.

لازمه این مهم، وجود مدیرانی دوراندیش و آگاه بوده که به اتکای دانش و مهارت خبرگان مالی و حسابداری، واحد اقتصادی تحت مدیریت خویش را به بهترین شکل ممکن اداره می کنند.

مدیریت این سایت می کوشد تا از طریق آگاهی بخشی در موارد زیر، صاحبان صنایع، کسب و کارها و مدیران آنها را یاری بخشد:

۱- الزامات قانونی:
یک واحد اقتصادی به طور پیوسته در حال تهیه و تسلیم اطلاعات و گزارشات قانونی از جمله مالیات (عملکرد، ارزش افزوده و تکلیفی)، بیمه (حقوق کارکنان و قراردادها) و سایر موارد به مراجع ذیصلاح بوده که سهل انگاری در انجام این امر، بعضاً غیر قابل جبران است.
۲- گزارشات مالی برون سازمانی:
حضور در مناقصات، اخذ تسهیلات مالی بانکی، برخورداری از معافیت های خاص و سایر مزیت های اقتصادی پیش روی شرکت، نیازمند صورتهای مالی معتبر و صحیح است.
۳- گزارشات درون سازمانی جهت تصمیمات مدیریتی:
تصمیمات صحیح و خردمندانه مدیریتی، مستلزم دستیابی به اطلاعات فرآوری شده است که اصطلاحاً حسابداری مدیریت شناخته می شود. در چنین شرایطی است که حسابداری به نقش تاثیرگذار خود که همانا تصمیم سازی برای مدیران است، دست خواهد یافت.