مجله آموزشی حسابرس 24 متشکل از تعدادی از دانشجویان و کارشناسان حسابداری - حسابرسی میباشد که هدف آن ها بسط و اشاعه دانش حسابداری و حسابرسی در محیط مجازی میباشد . این گروه در زمینه های آموزش حسابداری ، حسابرسی و همچنین بورس فعالیت نموده و ما معتقدیم تنها از طریق به اشتراک گذاری دانش مسیر توسعه در کشور عزیزمان ایران هموار خواهد شد.